بدون فاکنر و داستایفسکی نمی‌توان چیزی نوشت
گفت‌وگوی لسلو کراسناهورکایی با دو نشریه‌ی انگلیسی‌زبان وایت‌ریویو و میلیونز اینترویو.