«روزگارِ رفته»
«داستانی از مجموعه «این مادران ما» نوشته‌ی منصور کوشان در قصه‌های ما.»