مطالبات اهلِ قلم از اداره‌ی کتاب
«از جمله‌ی این خواسته‌ها: از سایه بیرون آمدن ممیزان، تسریع در روند بررسی کتاب و مشخص شدن موارد ممیزی.»