داستان صوتی «عقاید یک دلقک»
«قسمت‌های چهارم و پنجم و ششم داستانی از «هاینریش بل».»