کارگاه نقد داستان سیاوش گلشیری
«نقد و بررسی «چیزی را به هم نریز» از رضا فکری در ۴ اسفند ماه.»