هیچ منظوری ندارم جز نوشتن مطالبم
درباره‌ی عکس‌ها و گفته‌های نابوکوف و «در میان نقش‌ها» از ویرجینیا وولف.