چگونه سالی 200 کتاب بخوانیم؟
راهکار ریاضی‌وار و اقتصادی یک کارآفرین چینی.