تولد پوران فرخزاد پس از مرگ
پوران را باید به احترام خودش ارج نهاد نه خواهر فروغ و فریدون بودن.