داستان نامزدهای جایزه‌ی ابوالحسن نجفی چیست؟
درباره‌ی پنچ ترجمه از ادبیات جهان.