نخستین دوره‌ی جایزه‌ی ادبیات اقلیت
فراخوان جشنواره‌ی داستان پانزده کلمه‌ای با موضوع کودکان کار.