شاملوی تزلزل، شاملوی یقین
شعر از مشروطیت تا امروز.