حکیم خواستار آن است که عراق آینده، شبیه ایران شود!
دیدار ماریو بارگاس یوسا با آیت اله سید محمدباقر حکیم در عراق.