«آب و هوای چند روز سال»
«جلسه‌ی رونمایی این مجموعه داستان با حضور آیین نوروزی نویسنده، محمد طلوعی و جمعی از نویسندگان و صاحبنظران در ۵ اسفند ماه.»