تشکیل ۳ کمیته برای بهبود فرآیند ممیزی کتاب
«علی شجاعی صائین: در هر کدام از این کمیته‌ها که برای بررسی کتاب، استحکام روند بررسی و تجدید نظر تشکیل شده است، حداقل ۳ نفر از کار‌شناسان حوزه‌ی کتاب عضویت دارند.»