«شلیک به قاضی پرایس»
«داستان صوتی از ارسکین کالدول، نویسنده‌ی آمریکایی در قصه‌های ما.»