صفحات بیستِ کتاب‌های مختلف
«صفحه‌ی ۲۰ از رمان «صدسال تنهایی» نوشته‌ی «گابریل گارسیا مارکز» با ترجمه‌ی «بهمن فرزانه» را با هم می‌خوانیم.»