بیشتر مردم ما دنبال داستان می‌گردند
بررسی تطبیقی فیلم و رمان «من پیش از تو».