آینده‌ی فارسی نوشتاری، فارسی گفتاری است
پیش‌بینی نگارنده این است که به احتمال زیادی فارسی نوشتاری در آینده نه چندان دور در ایران خواهد مرد.