چرا نویسندگان زن با نام مستعار می‌نویسند؟
نویسنده‌ی رمان‌های پرفروش جنایی علاقه‌ای ندارد کتاب‌هایش در قفسه‌ی رمانس و عاشقانه‌های زنانه قرار بگیرد.