دستم رو بگیر نه دستمُ و نه دستم و!
درباره‌ی در چه جور نوشتن «را»‌ی مفعولی در شکل محاوره.