به «زبان» رحم کنید!
ما مسائل زبان را رعایت نمی‌کنیم و زبان می‌شود بازیچه. رعایت کردن این‌ها همت می‌خواهد و باید دل‌مان بسوزد.