زبان فارسی؛ چهاردیواری اختیاری
انتقاد از نحوه‌ی برخورد ایرانیان با زبان.