انتقام از دهه‌ی شصت
پرونده‌ای برای رمان سایه‌های مدام نوشته‌ی نیلوفر انسان.