اکسیژن را از پیرمرد دریغ کردند
به مناسبت هفتادمین تولد محمدرضا لطفی.