هامسون ۵۸۳۸
کنوت‌هامسون؛ از نوبل ادبیات تا ناسیونال‌سوسیالیسم.