هشدار درباره‌ی رواج نثر اجق وجق!
مهدی غبرایی: اگر درست‌نویسی را رعایت نکنیم در درازمدت نثر اجق وجق جایگزین نثر روان فارسی خواهد شد.