احمد محمود از زبان احمد محمود
احمد محمود همیشه بزرگ در هشتادوپنجمین سال‌روز میلادش.