نگاه کاشف و گستاخ شاملو ابتذال را برنمی‌تابید
در مراسم بزرگداشت احمد شاملو مطرح شد.