به بیماری‌های ادبی رسیدگی می‌کنم!
حواشی اختتامیه‌ی جایزه‌ی جلال.