سکه‌های سیمین و جرم جلال
جایزه‌ی جلال تاثیری در فروش برگزیدگان یا شایستگان تقدیر نداشته.