مرحمت فرموده ما را مس کنید
پرونده‌ای برای رمان «طلابازی» نوشته‌ی امیرحسین شربیانی.