رمان، یکی از زمینه‌های ایجاد دموکراسی در غرب است
ابوتراب خسروی در جمع ادب‌جویان ششمین دوره‌ی آل‌جلال.