زیر و بم‌های یک جایزه ادبی
کارنامه‌ی جلال به روایت آمار.