روایتی خیلی دور و خیلی نزدیک به زیست اجتماعی ایران
درباره‌ی رمان «برکت» نامزد جایزه‌ی جلال.