خداحافظی با نویسنده‌ها
۲۰۱۶ برای اهل ادبیات، سال از دست دادن بزرگانی چون «اومبرتو اکو»، «هارپر لی» و «ویلیام ترور» بود.