.فردا می‌گویم که دختر چه شد!
دعوت به خواندن داستان قصه‌ی باغ سوخته از مصطفا علیزاده.