جایزه‌ی فرشته
برگزاری سومین دوره‌ی مسابقه‌ی داستان کوتاه و فیلم کوتاه با موضوع «عصر جمعه».