این شرح درد
درباره‌ی مثنوی «بانگ نی» اثر معروف هوشنگ ابتهاج.