رادیو شهرزاد
«در قسمت چهارم با هم از نسیم خاکسار، شمس لنگرودی، ایزابل آلنده و مارکز می‌شنویم.»