فخرى نقاشى استاد عاملى را به فروغ نشان می‌دهد!
«خوانش رمان «کمی بهار» نوشته‌ی شهرنوش پارسی‌پور با صدای نویسنده.»