جایگاهِ آثارِ گلی ترقی در ادبیاتِ معاصر
در شانزدهمین شماره‌ی ماه‌نامه‌ی «تجربه».