سومین نشست نوبل‌خوانی شهر کتاب
«بررسی آثار آلبر کامو با محوریت رمان «بیگانه» و با حضور لیلی گلستان و بلقیس سلیمانی در ۲۷ بهمن ماه.»