همچنان زمستان است!
«نگاهی به سانسور واژه‌ها، مضامین و متون و اسامی نویسندگان.»