ویژه‌نامه‌ی یک سالگی
«در بیست و سومین برنامه‌ی رادیو داستان.»