جایزه‌ی داستان‌های ده کلمه‌ای فراموشی لی
فراخوان هشتمین دوره جایزه.