از پس باده پیمایی با اژدها در تموز‌
رضا براهنی؛ ده قطعه از باز شکستن در سی قطعه‌ی نو برای رویا و عروسی و مرگ.