دو شعر از مارگرت اتوود
«خفتگانِ زمستان و تصاحبِ خاک با ترجمه‌هایی از سهند آقایی و مینا جعفری‌ثابت.»