نخستین جشنواره‌ی انجمن‌های ادبی
فراخوانی برای انجمن‌های ادبی سراسر کشور، با حوزه‌ی فعالیت ادبیات خلاق، شامل شعر، داستان و مستند.