قصه‌های تقوایی؛ همچنان دلپذیر و خواندنی
«تابستان همان سالِ»‌‌ ناصر تقوایی به روایت محمود دولت‌آبادی.