جایزه‌ی مهرگان ادب
معرفی 15 کاندید نهایی جایزه‌ی «مهرگان ادب» در یک قاب.